รายวิชาบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
  GENERAL MATHEMATICS I  
322-173 คณิตศาสตร์หลักมูล 1 3(3-0-6)
  FUNDAMENTAL MATHEMATICS I  
324-105 เคมีหลักมูล 3(3-0-6)
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY  
324-135 เคมีอินทรีย์หลักมูล 3(3-0-6)
  FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY  
324-243 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC ANALYTICAL CHEMISTRY  
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1(0-3-0)
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY  
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)
  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-0)
  BASIC ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY  
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6)
  GENERAL MICROBIOLOGY  
326-207 จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับนักศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
  GENERAL MICROBIOLOGY FOR NATURAL RESOURCES STUDENTS  
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)
  GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY  
328-201 ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6)
  BASIC BIOCHEMISTRY FOR NATURAL RESOURCES  
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0)
  BIOCHEMISTRY LABORATORY I  
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
  PRINCIPLES OF BIOLOGY I  
330-102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
  PRINCIPLES OF BIOLOGY II  
330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6)
  INVERTEBRATE ZOOLOGY  
330-320 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6)
  PLANT PHYSIOLOGY  
330-360 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6)
  GENETICS  
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0)
  PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I  
331-102 ปฎิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0)
  PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II  
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
  GENETICS LABORATORY  
332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3(3-0-6)
  AGRICULTURAL PHYSICS  
332-117 ปฏิบัติการฟิสิกส์การเกษตร 1(0-3-0)
  AGRICULTURAL PHYSICS LABORATORY   
347-201 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC STATISTICS  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
วิชาบริการคณะทรัพยากรธรรมชาติ (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) 
วิชาบริการคณะทรัพยากรธรรมชาติ (สาขาวิชาวาริชศาสตร์)