รายวิชาบริการ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3(3-0-6)
  MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
วิชาบริการคณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการเงิน)