รายวิชาบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
321-121 หลักกายวิภาคศาสตร์ 2(2-0-4)
  PRINCIPLE ANATOMY  
321-211 กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 4(3-3-6)
  GENERAL ANATOMY  
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6)
  PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS I  
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6)
  PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS II  
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 3(3-0-6)
  PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS III  
324-103 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
  GENERAL CHEMISTRY  
324-234 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
  ORGANIC CHEMISTRY  
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY  
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0)
  INTRODUCTORY ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
332-103 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)
  PHYSICS FOR ENGINEERS I  
332-104 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)
  PHYSICS FOR ENGINEERS II  
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1(0-2-1)
  PHYSICS LABORATORY FOR ENGINEERS I   
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1(0-2-1)
  PHYSICS LABORATORY FOR ENGINEERS II   
338-217 สรีรวิทยาสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4(3-3-6)
  PHYSIOLOGY FOR BIOMEDICAL ENGINEERING  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
วิชาบริการคณะวิศวกรรมศาสตร์