รายวิชาบริการ คณะเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
322-173 คณิตศาสตร์หลักมูล 1 3(3-0-6)
  FUNDAMENTAL MATHEMATICS I   
322-174 คณิตศาสตร์หลักมูล 2 3(3-0-6)
  FUNDAMENTAL MATHEMATICS II  
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสถิติ 2(1-2-3)
  COMPUTER APPLICATIONS FOR STATISTICAL RESEARCH  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
รายวิชาบริการคณะเศรษฐศาสตร์