รายวิชาบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
  GENERAL MATHEMATICS I  
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
  GENERAL MATHEMATICS II  
324-107 หลักเคมี 3(3-0-6)
  PRINCIPLES OF CHEMISTRY  
324-137 หลักเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
  PRINCIPLES OF ORGANIC CHEMISTRY  
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
  INTRODUCTORY PHYSICAL CHEMISTRY  
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
  PRINCIPLES OF ANALYTICAL CHEMISTRY  
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1(0-3-0)
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY  
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)
  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-0)
  INTRODUCTORY PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY  
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน  1(0-3-0)
  BASIC ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY  
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
  GENERAL MICROBIOLOGY  
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)
  GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY  
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC BIOCHEMISTRY  
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0)
  BIOCHEMISTRY LABORATORY I  
330-106 ชีววิทยา 3(3-0-6)
  BIOLOGY  
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0)
  BIOLOGY LABORATORY  
332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
  GENERAL PHYSICS  
332-116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-0)
  GENERAL PHYSICS LABORATORY  
347-201 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5)
  BASIC STATISTICS  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
วิชาบริการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์) 
วิชาบริการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)