รายวิชาบริการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
324-104 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC CHEMISTRY  
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1(0-3-0)
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY  
330-106 ขีววิทยา 3(3-0-6)
  BIOLOGY  
332-124 ฟิสิกส์สำหรับสัตวแพทย์ 2(2-0-4)
  PHYSICS FOR VETERINARIANS  
332-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0)
  PHYSICS LABORATORY FOR VETERINARIANS  
347-201 สถิติพื้นฐาน 3((2)-2-5)
  BASIC STATISTICS  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558