รายวิชาบริการ คณะการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
320-111 กายวิภาคการเคลื่อนไหว 2(1-3-2)
  LOCOMOTOR ANATOMY  
320-112 กายวิภาคเชิงหน้าที่ 2(1-3-2)
  FUNCTIONAL ANATOMY  
324-106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
  GENERAL AND ORGANIC CHEMISTRY  
325-104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)
  GENERAL AND ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
326-102 จุลชีววิทยา ปรสิต และวิทยาภูมิคุ้มกัน 4(3-3-6)
  MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY AND IMMUNOLOGY  
328-152 ชีวเคมีมูลฐาน 2(2-0-4)
  ELEMENTARY BIOCHEMISTRY  
336-208 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 4(3-3-6)
  PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559