รายวิชาบริการ คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
321-222 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-4)
  FUNCTIONAL ANATOMY  
322-105 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4((4)-0-8)
  MATHEMATICS AND STATISTICS FOR PHARMACY STUDENTS  
324-104 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC CHEMISTRY  
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
  INTRODUCTORY PHYSICAL CHEMISTRY  
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1(0-3-0)
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY  
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5(4-3-8)
  MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY  
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC BIOCHEMISTRY  
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0)
  BIOCHEMISTRY LABORATORY I  
330-106 ชีววิทยา 3(3-0-6)
  BIOLOGY  
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0)
  BIOLOGY LABORATORY  
332-120 ฟิสิกส์สำหรับเภสัชกร 2(2-0-4)
  PHYSICS FOR PHARMACISTS  
336-202 เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 6(5-3-10)
  PHARMACOLOGY FOR PHARMACY STUDENTS  
336-206 เภสัชวิทยาสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม 6(5-3-10)
  PHARMACOLOGY IN PHARMACEUTICAL CARE  
336-321 พิษวิทยาพื้นฐาน 3(2-3-4)
  BASIC TOXICOLOGY  
336-322 พิษวิทยาพื้นฐานสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม 3(2-3-4)
  BASIC TOXICOLOGY IN PHARMACEUTICAL CARE  
338-216 สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 5(4-3-8)
  PHYSIOLOGY FOR PHARMACY STUDENTS  
347-202 ชีวสถิติ 3((2)-2-5)
  BIOSTATISTICS  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558