รายวิชาบริการ คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
321-121 หลักกายวิภาคศาสตร์ 2(2-0-4)
  PRINCIPLE ANATOMY  
326-101 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 2(1-3-2)
  MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY  
328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 1(1-0-2)
  CLINICAL BIOCHEMISTRY FOR NURSES  
336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4)
  BASIC MADICAL PHARMACOLOGY  
338-211 สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4)
  BASIC MEDICAL PHYSIOLOGY  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559