รายวิชาบริการ คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
320-121 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-3-4)
  HUMAN ANATOMY  
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
  GENERAL MATHEMATICS I  
324-104 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC CHEMISTRY  
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC ORGANIC CHEMISTRY  
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
  PRINCIPLES OF ANALYTICAL CHEMISTRY  
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1(0-3-0)
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY  
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)
  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
326-206 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)
  MICROBIOLOGY  
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC BIOCHEMISTRY  
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0)
  BIOCHEMISTRY LABORATORY I  
330-106 ชีววิทยา 3(3-0-6)
  BIOLOGY  
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0)
  BIOLOGY LABORATORY  
332-126 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6)
  LIFE SCIENCE PHYSICS  
332-136 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0)
  LIFE SCIENCE PHYSICS LABORATORY  
336-207 เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 2(2-0-4)
  PHARMACOLOGY FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS  
338-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-0)
  PHYSIOLOGY LABORATORY FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS  
338-213 สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 3(3-0-6)
  PHYSIOLOGY FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS  
347-202 ชีวสถิติ 3((2)-2-5)
  BIOSTATISTICS  
348-463 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 1(1-0-2)
  INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560