รายวิชาบริการ คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
311-103 บทนำวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับกายภาพบำบัด 4(3-2-7)
  INTRODUCTION TO BASIC SCIENCES FOR PHYSICAL THERAPY  
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อในรยางค์ส่วนบน 2(1-3-2)
  INTEGRATED MUSCULOSKELETAL SYSTEM : UPPER EXTREMITY  
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อในรยางค์ส่วนล่าง 2(1-3-2)
  INTEGRATED MUSCULOSKELETAL SYSTEM : LOWER EXTREMITY  
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนคอและลำตัว 2(1-3-2)
  INTEGRATED MUSCULOSKELETAL SYSTEM : NECK AND TRUNK  
311-205 บูรณาการระบบหายใจ 2(1-3-2)
  INTEGRATED RESPIRATORY SYSTEM  
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด 3(2-3-4)
  INTEGRATED CARDIOVASCULAR SYSTEM  
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1 3(1-6-2)
  INTEGRATED NEUROLOGICAL SYSTEM I  
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 3(1-6-2)
  INTEGRATED NEUROLOGICAL SYSTEM II  
324-104 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC CHEMISTRY  
332-129 ฟิสิกส์สำหรับนักกายภาพบำบัด 3(3-0-6)
  PHYSICS FOR PHYSICAL THERAPISTS  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558