รายวิชาบริการ คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
311-104 ฟิสิกส์พื้นฐานทางการแทย์  2(1-2-3)
  FUNDAMENTAL MEDICAL PHYSICS  
311-105 ชีวการแพทย์พื้นฐาน  3(2-2-5)
  FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES  
311-231 ภูมิคุ้มกันของร่างกายและการติดเชื้อ  6(2-2-14)
  BODY DEFENSE, IMMUNITY AND INFECTION  
311-241 ระบบหายใจ 4(1-2-9) 
  RESPIRATORY SYSTEM  
311-251 ระบบหัวใจหลอดเลือด 4(2-2-8) 
  CARDIOVASCULAR SYSTEM  
311-271 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ 6(2-2-14) 
  DIGESTIVE SYSTEM AND NUTRITION  
311-281 ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 6(2-2-14) 
  URINARY AND REPRODUCTIVE SYSTEM  
311-311 ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 4(1-2-9) 
  ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM  
311-321 ระบบประสาท การเคลื่อนไหว และพฤติกรรม 1  6(2-4-12)
  NERVOUS SYSTEM, LOCOMOTOR AND BEHAVIOR I  
311-322 ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 2  4(2-2-8)
  NERVOUS SYSTEMS, LOCOMOTOR AND BEHAVIOR II  
345-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5)
  COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR CREATIVE THINKING  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560