รายวิชาบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
320-215 มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ  รยางค์บนและลำตัว 5(3-6-6)
  HUMAN GROSS ANATOMY OF HEAD, NECK, UPPER LIMBS AND TRUNK  
320-233 จุลกายวิภาคศาสตร์ทาง ทันตแพทยศาสตร์ 2(1-3-2)
  HUMAN MICROSCOPIC ANATOMY IN DENTISTRY  
320-243 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทาง ทันตแพทยศาสตร์ 2(1-3-2)
  HUMAN NEUROANATOMY IN DENTISTRY  
324-104 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC CHEMISTRY  
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)
  BASIC ORGANIC CHEMISTRY  
 326-205 จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์  3(2-3-4)
  MEDICAL MICROBIOLOGY IN DENTISTRY  
 328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น  1(0-3-0)
  INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY  
 328-153 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น  3(3-0-6)
  INTRODUCTORY MEDICAL BIOCHEMISTRY  
 330-106 ชีววิทยา  3(3-0-6)
  BIOLOGY  
 331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา  1(0-3-0)
  BIOLOGY LABORATORY  
 332-128 ฟิสิกส์สำหรับทันตแพทย์ 3(3-0-6)
  PHYSICS FOR DENTISTS  
 332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับทันตแพทย์  1(0-3-0)
  PHYSICS LABORATORY FOR DENTISTS  
 336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสำหรับทันตแพทย์  4(4-0-8)
  ESSENTIAL PHARMACOLOGY FOR DENTIST  
 338-215 สรีรวิทยาสำหรับทันตแพทย์  5(4-2-9)
  PHYSIOLOGY FOR DENTIST  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561