ผู้บริหารฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษา 
   
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา
Assoc. Prof. Dr. SUTTIDA  RAKKAPAO
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา
Associate Dean for Academic affairs and Education
 

โทร. 8005
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์
Assoc. Prof. Dr. URAPORN  VONGVATCHARANON
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Dean for Human Resource Development and Health Science
 

โทร. 8006
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
ดร.กิติพล นวลทอง
Dr. KITTIPOL  NUALTONG
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา
Associate Dean for Special activities and Cooperative Education
 

โทร. 8076
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   

บุคลากรงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

   
   
 
กฤตยภร คุ่มเคี่ยม
KRITTAYAPORN  KHUMKIAM
หัวหน้างานสนับสนุนการจัดการศึกษา
 
โทร. 8114
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. การเปิดหลักสูตร/รายวิชา (ใหม่)
2. การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. Road Show ระดับปริญญาตรี
4. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5. ระบบ มคอ.
6. การจัดสอบกลาง/ปลายภาคการศึกษา  40%
7. การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
   
   
 
พรรนีย์ พูลสวัสดิ์
PHANNI  PHUNSAWAT
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 8029
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
     - วท.บ.เคมี
     - วท.บ.ฟิสิกส์
     - วท.บ.วัสดุศาสตร์
     - วท.บ.พอลิเมอร์
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     - วท.บ.ชีววิทยา
     - วท.บ.จุลชีววิทยา
     - วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. การตวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ประสานงานการส่ง/ขยาย/รับรองระดับคะแนน/W/I/R/ลาออก/พ้นสภาพ
4. การเทียบเท่า/เทียบโอนรายวิชา
5. หลักสูตร Non-degree
6. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
7. ระบบ มคอ.
8. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
9. หนังสือรับรองหน่วยกิตสำหรับการยื่นกู้ กยศ.
 
   
   
 
ภุมริน ทนหมัด 
PUMMARIN  TONMAT
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 8029
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
     - วท.บ.คณิตศาสตร์
     - วท.บ.สถิติ
     - วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     - วท.บ.เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 
2. ประสานงานหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนา/ดูแล Web site งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. ระบบ มคอ.
5. การเลือกสาขาวิชาเอก
6. การสำรวจที่นั่งว่าง/ย้ายสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
7. การรับ-ส่งระดับคะแนน
8. อาจารย์พิเศษ
9. โครงการ P-SET
 
   
   
กรกนก พิงพิทยากุล
KORNKANOK   PINGPITTHAYAKUL
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8030
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. หลักสูตรแพทยศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. รายวิชาบริการสุขภาพและรายวิชาบริการคณะอื่นๆ
4. Banburee iBooks
5. ข้อมูลค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็น Facilitator ในรายวิชา Block
6. ข้อมูลค่าตอบแทนการออกข้อสอบประมวลผลความรู้สาขาวิชาพรีคลินิก
7. ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา / AUN-QA :
    - วท.ม.กายวิภาคศาสตร์
    - ปร.ด.ชีวเคมี
    - ปร.ด.สรีรวิทยา
 
   
   
 
วรรณวิษา  บุญวรรโณ
WANVISA   BOONWANNO
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8094
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. Sc-Graduation System
2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. กิจกรรม Road Show ระดับบัณฑิตศึกษา
 
   
   
 
นิติพงษ์  บัวฝ้าย
NITIPONG   BUAFAI
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8094
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. Sc-Graduation System
2. ประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
     - วท.ม.ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
     - วท.ม.ธรณีฟิสิกส์
     - วท.ม.เคมี (นานาชาติ)
     - วท.ม.วัสดุศาสตร์
     - วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
     - ปร.ด.ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
     - ปร.ด.ธรณีฟิสิกส์
     - ปร.ด.เคมี (นานาชาติ)
     - ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์พอลิเมอร์
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
     - ปร.ด.ชีววิทยา (นานาชาติ)
     - ปร.ด.จุลชีววิทยา (นานาชาติ)
     - ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     - วท.ม.สรีรวิทยา
     - วท.ม.เภสัชวิทยา
     - วท.ม.ชีวเคมี
     - วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
    หลักสูตรส่วนกลาง
     - วท.ม.วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
 
   
   
อารีรัตน์ แซ่เจน
AREERT SAEJAN
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  
โทร. 8030
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
     - วท.ม.สถิติ
     - วท.ม.คณิตศาสตร์
     - วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - ปร.ด.คณิตศาสตร์
     - ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     - วท.ม.ชีววิทยา (นานาชาติ)
     - วท.ม.จุลชีววิทยา (นานาชาติ)
     - วท.ม.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)
2. การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO Online (หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. ติดตามสถานะหลักสูตรในระบบ CHECO Online
 
   
   
รัตนา ขาวกริบ
RATTANA  KAWGRIB
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8010
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค 60%
2. การจัดสอบย่อยรายวิชาพื้นฐาน
3. โปรแกรม Tell Me More
4. การจัดสอบ Exit Exam
5. ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/รายวิชากลางของคณะ ดังนี้
    315-100 THE ART OF COMPUTING
    315-200 BENEFIT OF MANKINDS
    315-201 LIFE IN THE FUTURE
    315-202 THINKING AND REASONING
    315-203 KEY TO NATURE
6. โครงการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาพื้นฐาน
7. การจอง/รับ-ส่ง ตรวจข้อสอบที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
 
   
   
เสาวรส  สุวรรณโณ
SAOWAROT   SUWANNO
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 8010
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ข้อมูลค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงาน
2. ข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษสำหรับภาระงานตรวจกระดาษคำตอบวิชาบรรยาย
3. ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับภาคฤดูร้อน
4. การเปิด-ปิด รายวิชาประจำภาคการศึกษา
5. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
6. ค่ายวิชาการ (Sci Seed)
 
   
   
จินดารัตน์  อินทมะโน
JINDARAT   INTAMANO
นักวิชาการศึกษา
  
โทร. 8093
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. โครงการ พสวท.
2. โครงการทุนเรียนดี
3. โครงการ สควค.
4. ทุนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ประเภท ตำรา/หนังสือ วิจัยในชั้นเรียน
5. หนังสือรับรองหน่วยกิต (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์)
6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / ทุนการศึกษา / ความประพฤติ
7. ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
    315-103 INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY
 
   
   
วรรษมน  มีเสน
WASSAMON   MEESEN
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8093
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การประเมินรายวิชา
2. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
3. การติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. การจัดสอบรายวิชาโครงงาน
5. การจัดทัศนศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
7. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
 
   
   
สุทธิจิตร  บุญกาญจน์
SUTTIJIT  BOONKAN
นักวิชาการศึกษา
 
โทร. 8057
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. สหกิจศึกษา/ฝึกงาน (ภายใน/ต่างประเทศ) :
    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
     - วท.บ.เคมี
     - วท.บ.วัสดุศาสตร์
     - วท.บ.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
     - วท.บ.ฟิสิกส์
    สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
     - วท.บ.คณิตศาสตร์
     - วท.บ.สถิติ
     - วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     - ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การจอง/รับ-ส่ง ตรวจข้อสอบที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
3. MOOC
4. ทุนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ประเภท นวัตกรรมการสอน
5. ระบบจองห้องเพื่อการเรียนการสอน
 
   
   
นาฏนารี  อาจอุบล
NATNAREE  ARTUBON
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 8057
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. สหกิจศึกษา/ฝึกงาน (ภายใน/ต่างประเทศ) :
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     - วท.บ.จุลชีววิทยา
     - วท.บ.ชีววิทยา
     - วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     - วท.บ.เคมี-ชีววิทยา